Trình Độ A2

Bài 1: Đối cách (accusative case)
Bài 1: Đối cách (accusative case)

Đại từ nhân xưng

Bài 2 : Tặng cách (bổ ngữ gián tiếp) – Dative case
Bài 2 : Tặng cách (bổ ngữ gián tiếp) – Dative case

Tặng cách (bổ ngữ gián tiếp) – Dative case

Bài 3 : Cách sử dụng danh từ Tặng cách như là bổ ngữ giàn tiếp
Bài 3 : Cách sử dụng danh từ Tặng cách như là bổ ngữ giàn tiếp

Cách sử dụng danh từ Tặng cách như là bổ ngữ giàn tiếp

Bài 4 : Cách công cụ ( instrumental case)
Bài 4 : Cách công cụ ( instrumental case)

Cách công cụ ( instrumental case)

Bài 5: Cách sử dụng danh từ Cách công cụ
Bài 5: Cách sử dụng danh từ Cách công cụ

Cách sử dụng danh từ Cách công cụ

Bài 6 : Cách sử dụng danh từ với số
Bài 6 : Cách sử dụng danh từ với số

Cách sử dụng danh từ với số

Bài 7 : Giới từ và liên từ
Bài 7 : Giới từ và liên từ

Giới từ và liên từ

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN KHÓA HỌC

Zalo chat